Saturday, November 22, 2008

Dod o hyd i'r plot / finding the plot

Mae heddiw yn ddydd dim yn gynnes, dim yn oer iawn -- dydd mwyn a sych. Y bore 'ma roeddwn i'n meddwl am y llyfr newydd -- yn arbennig, ble dylai'r stori fynd yn nesaf. Mae'r llyfr yn cwympo yn fras yn dair rhan -- rhannau y gwanwyn, yr haf, a'r hydref. Pan dechrais i, roedd gen i syniad cyfredinol am beth fyddai'n digwedd, ond heb lawer o fanylion. Roedd y rhan fwyaf rhan y gwanwyn yn syndod i mi, ond dyma beth sy'n digwydd pan mae Neirin yn y stori! Roedd gen i syniad am beth dylai digwydd yn rhan yr haf, a dw i wedi ysgrifennu mwy na hanner ohono ar hyn o bryd. A mae gen i syniad da beth fydd yn digwydd yn rhan y hydref. Ond dw i wedi bod yn sylweddoli yn ddiweddar bod un neu dwy broblem mynd o rhan yr haf i rhan y hydref. Treulias i'r bore yn meddwl am y pethau hyn. Gobeithio dw i wedi eu datrys nhw nawr!
------------------------------------------------
Today is neither warm nor very cold - a mild, dry day. This morning I was thinking about the new book -- in particular, where the story should go next. The book falls roughly in three parts -- spring, summer, and autumn. When I started, I had a general idea of what would happen, but without much detail. The greater part of the spring section was a surprise to me, but this is what happens when Neirin is in the story! I had an idea what should happen in the summer section, and I have written more than half of that now. And I have a good idea what will happen in the autumn section. But I have been realizing lately that there are one or two problems going from the summer section to the autumn. I spent the morning thinking about these things. Hopefully I have solved them now!

-GRG

No comments:

Post a Comment